Meer uren beschikbaar voor leden Expertteam


Impuls voor verdere professionalisering

Het Expertteam Bevolkingszorg krijgt extra tijd en ruimte om verder te groeien in zijn rol. Vanaf 1 september 2019 krijgen de leden meer uren voor het uitoefenen van hun taak en om hun vakbekwaamheid op orde te houden. “Het is een impuls voor verdere professionalisering.”

De beslissing is genomen in het overleg van de zeventien gemeentesecretarissen in Noord-Holland Noord, vertelt coördinerend gemeentesecretaris Robert Reus. “Uit de evaluatie is gebleken dat de leden van het team te weinig uren hadden om hun functies optimaal uit te voeren. Bij de start was dit team helemaal nieuw. We hebben toen een inschatting gemaakt en een gemiddelde vastgesteld: 4 uur per 6 weken voor inzetten, trainen en oefenen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dat onvoldoende is.”


Dat geldt zéker voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD Bz), die al bij GRIP 1 (en soms ook GRIP 0) uitrukt, zegt Robert Reus. “Eén van de belangrijkste veranderingen is dat voor de leden van het Expertteam voortaan geldt dat de inzetten op basis van werkelijke uren worden gehonoreerd.” De inzeturen worden vanaf nu buiten de vaste ‘basisuren’ gehouden.

Maatwerk

De maatregel gaat hand in hand met het besluit extra uren beschikbaar te stellen voor het op peil houden van de vakbekwaamheid. De beschikbare vaste uren zijn opgehoogd met 12 uur per jaar, zodat elke functionaris voortaan 4 uur per 4 weken heeft voor trainen en oefenen.

“Het besluit is een erkenning van hetgeen het team tot stand heeft gebracht in de afgelopen jaren”

Volgens Robert Reus wordt daarmee recht gedaan aan de realiteit. “In de regio zien we een afname van het aantal GRIP-incidenten, GRIP 2-incidenten doen zich al helemaal nauwelijks voor. Voor een team dat relatief weinig inzetten kent, maar er wél moet staan als er iets gebeurt, zijn trainingen en oefeningen van extra belang. Op deze manier komen we daaraan tegemoet. Dat geldt ook ten aanzien van de functies waarin sprake is van échte scheefgroei doordat er wél veel inzetten zijn, zoals die van OvD.”

Erkenning

Volgens de coördinerend gemeentesecretaris ontstaat zo voldoende ruimte voor kwaliteitsborging en het op peil houden van vakbekwaamheid. “Het is daarnaast zonder meer een impuls voor verdere professionalisering en een erkenning van hetgeen het team tot stand heeft gebracht in de afgelopen jaren.”

In overleg met gemeenten en veiligheidsregio wordt nu alleen nog gekeken naar een andere invulling van de wijze van financiering, aldus Robert Reus. “De vergoedingen worden door de veiligheidsregio nu uitbetaald aan de gemeenten, die individueel bepalen wie hoeveel vergoed krijgt, afhankelijk van de reguliere functie. Dat is op zich een beetje raar. Binnen het Expertteam kunnen mensen die bij verschillende gemeenten werken voor dezelfde taak nu anders gehonoreerd worden. We zoeken nu uit wat de opties zijn. Je kunt denken aan het 1-op-1-doorsluizen van die vergoeding, maar ook aan een beperkt dienstverband van de leden van het Expertteam bij de veiligheidsregio. Aan beide zitten haken en ogen. Dat punt is om die reden nog volop in bespreking.”